Çek iptali dilekçesi

…. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
(İHTİYATİ TEDBİR TALEBİ VARDIR)
DAVACI :
DAVACI VEKİLİ :
DAVALI : Hasımsız.
DAVA KONUSU : …/…./…… tarihli çekin zayii nedeniyle iptaline karar verilmesi talebidir.
OLAYLAR :
1. Müvekkilim ……………….., Ballı bank …………….. Şubesinden almış olduğu ………………….. numaralı çekin zilyedidir. Ancak söz konusu çek, müvekkilimin arabasıyla kaza yaptığı …/…/…….. tarihinde karışıklıktan istifade eden kişiler tarafından diğer özel eşyaları ile birlikte çalınmıştır Söz konusu kaza ve eşyalarımın çalınmasına ilişkin polis tarafından tutulan evraklar ekte sunulmuştur.
2. Müvekkilime ait özel eşyalarla birlikte çalınan çek hamiline düzenlenen bir çek olduğu için çalınan çek karşılığı bankadan tahsil etme tehlikesi bulunmaktadır.
3. Çekin bankadan tahsil edilmesini engellemek için ödeme yasağı konulmasını da içeren çekin iptali için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.
HUKUKİ SEBEPLER : Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ve ilgili sair mevzuat
SUBUT DELİLLER : Banka kayıtları, tanık beyanı, polis kayıtları, tanık beyanları ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.
SONUÇ ve TALEP : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile, öncelikle müvekkilimin Ballı bank Yenimahalle Şubesinden almış olduğu ………….. numaralı çekin ödenmesini önlemek üzere ödeme yasağı konulmasına ve söz konusu çekin iptaline karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.
……/……/200…
Davacı Vekili
EK:
1.) Onanmış vekaletname örneği

Bir Cevap Yazın