Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takipte ödeme emrine itiraz

…………… …İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO : ………. İcra Müdürlüğü ……/… Esas. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ EDEN (BORÇLU) : .. . VEKİLİ : Av. . . KARŞI TARAF (ALACAKLI) : . . İTİRAZ KONUSU : Müvekkilim adına rehnin paraya çevrilmesi suretiyle takibe ilişkin olarak gönderilen ödeme emrine karşı itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.. İTİRAZLARIMIZ : 1. Alacaklı …………………………….. tarafından […]
Devamı…

 

Yetki belgesi

YETKİ BELGESİ YETKİ BELGESİ VEREN AVUKAT/ AVUKATLIK ORTAKLIĞI : Baro ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : YETKİLİ KILINAN AVUKAT : Baro ve Sicil No : Vergi Dairesi ve Sicil No : Adres : VEKİL EDEN (müvekkil) : Ad ve Soyadı : Adres : Dayanak Vekaletname/Vekaletnameler Noter Tarih ve Yevmiye […]
Devamı…

 

Süre talebinde bulunma

…………..…. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İCRA DOSYA NO : ……..… İcra Müdürlüğü ……../… SÜRE İSTEYEN (BORÇLU) : . . VEKİLİ : Av. . KARŞI TARAF (ALACAKLI) : . DAVA KONUSU : İİK. m. 36 gereğince Yargıtay’dan Yürütmeyi Durdurma Kararı getirene kadar süre verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Alacaklı ………………..’nin müvekkilim ………………. aleyhine açmış olduğu ………………….. (…………) […]
Devamı…

 

Çocuk teslimine ilişkin talimat

…………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : ………….İcra Müdürlüğünün ………./… Esas Sayılı Takip Dosyası. Davacı ……………….. vekili Av. ………. tarafından davalı ………….. aleyhine yapılan icra takibinde; ………… …Asliye Hukuk Hakimliğinin ……….. tarih ve ………./…Esas ve ……./… Karar sayılı kararıyla  tarafların müşterek çocukları ………’nin velayeti anneye verilmiş olduğundan, çocuğun anne ……..a teslimine karar verilmiştir. Karar gereğince gerekli masrafların […]
Devamı…

 

Tebligat dilekçesi ( 35. Maddeye göre )

T.C. …………………………………. …..…… İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ……………………/……………………………. Alacaklı Vekili ………………., Ödeme emrinin borçluya tebliğ edilemediği ve borçlunun adresinin aynı olması gerekçeleri ile tebligat kanunu 35. maddesine göre ödeme emrinin tebliğ edilmesini talep etti. ……../……../…………… Alacaklı veya Vekilinin İmzası
Devamı…

 

Taahhüdü ihlali kabul

……………………….. MÜDÜRLÜĞÜNE, DOSYA NO : ……… Müdürlüğünüzün yukarıda numarası belirtilen icra dosyası ile hakkımda yapılan takibe ve borca bir itirazım yoktur. Borcu aynen kabul ediyor ve eğer alacaklı teminat yatırmış ise bu teminatın iadesine muvafakat ediyorum. Dosyada belirtilen borcumun tamamını yasal faizi, icra giderleri ve vekalet ücreti gibi tüm fer’ileriyle birlikte yukarıda belirttiğim vade ve […]
Devamı…

 

Taahhüdü ihlalden vazgeçme

…. HakimliğineDosya No : …. Alacaklı : …. Vekil/leri : Av. …. …. Sanık/lar : …. Taahhüdü ihlal suçundan sanık/lar hakkında yapmış olduğumuz şikayet üzerine Mahkemenizin sayılı dosyası ile suçu sabit görüldüğünden cezalandırılmasına karar verilmiştir. Sanık takibe konu …. Müdürlüğü’nün …. sayılı dosyasına olan borcunu karardan sonra ödemiş olduğundan cezasının infaz edilmemesini şikayetimizden vazgeçtiğimizi saygılarımla […]
Devamı…