Miras defterinin tutulması

…………. …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALI : Hasımsız DAVA KONUSU : Medeni Kanun m. 590 Md. hükümleri gereğince Miras defterinin tutulmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………….’in babası …………………, …/…/…….tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim …………………ile annesi ……………….. kalmıştır. 2. Bilindiği üzere müvekkilimi babası olan […]
Devamını Oku…

 

Ölüm kaydının iptali

………. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVALI : DAVA KONUSU : . OLAYLAR : 1. ……. Köyü Cilt No: …., K.Sıra No: …….’de kayıtlı bulunmaktayım. Sağ olduğum halde nüfus kaydına yanlışlıkla ölü kaydı düşülmüştür. 2. Köyümüzün Cilt No:….., K.Sıra No: ……’de kayıtlı bulunan …… Kızı ……..’ den olma ………. doğumlu ……. ………. öldüğü halde yanlışlıkla […]
Devamını Oku…

 

Muhafaza talebi

 …. İcra Müdürlüğüne Dosya No : …. Talebin Konusu : Muhafaza Talebi Müdürlüğümüzün yukarıda adı belirtilen numaralı dosyasındaki haczedilen ve muhafaza altına alınmamış olan malların muhafaza altına alınmasını talep ederim. …. Alacaklı Vekili Av…..
Devamını Oku…

 

Miras taksim sözleşmesinin iptali

……………… …. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACILAR : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Hata ve hukuki işlem ehliyetinin eksikliği nedeniyle sakat olan Taksim sözleşmesinin feshi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………… ve davalıların murisi olan ………………………. vefat ettikten sonra, muristen kalan ve ……….. İli, …………… İlçesi,…….. köyü sınırları içerisinde bulunan arazileri aralarında […]
Devamını Oku…

 

Olağanüstü zamanaşımıyla iktisap

……. …ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Medeni Kanunun m. 713 hükmü gereğince olağanüstü zamanaşımı nedeniyle gayrimenkul iktisabı sonucu tescil talebinden ibarettir. DAVA DEĞERİ : OLAYLAR : 1. ……… ili ……….. ilçesi ……. köyü sınırları içerisinde …… mevkiinde bulunan yaklaşık ….. dekar büyüklüğündeki tarla müvekkilim …….. ………..tarafından yaklaşık […]
Devamını Oku…

 

Muayen mal vasiyetinin tenfizi

…………… …SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : DAVA KONUSU : Vasiyetnamenin Tenfizi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Muris ………………….., …/…/…… tarihinde vefat etmiş ve geriye kanuni mirasçı olarak ta oğulları ………………… ile ……………………….. ve eşi ………………………………. kalmış bulunmaktadır. Muris, …………………………………….’in .……….. … Noterliğinin ……/…../…….. tarih ve ………… yevmiye numaralı vasiyetnamesi ……………….. […]
Devamını Oku…

 

Miras mukavelesinin iptali

…………….. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI (MİRASÇI) : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Miras mukavelesinin iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası …………………., …/…./……. tarihinde ölmüştür. 2. Davalı ………………………., murisin ölmeden önce kendisiyle …/…./…… tarihinde miras mukavelesi yaparak ………… İli ………… İlçesi ………….Mevkiinde bulunan tapuda …… ada, …… parsel olarak kayıtlı arsayı […]
Devamını Oku…