Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi

ANKARA 1.  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) DOSYA NO                         : 2018/   ESAS MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNAN   :    VEKİLİ                                  : AV.  KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR                 : Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli vekaletname uyarınca    İnş. San. A. Ş. vekiliyiz.  Müvekkil şirketin mahkemeniz dosyasında davacı olan ve konkordato talep eden  T… […]
Continue reading…

 

Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE KONKORDATO MÜHLETİ İSTEYEN             : VEKİLİ                 : KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR   : 1-(  hangi tarihten beri ne iş yaptığı) 2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü) 3- bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür. 4-Şirketimizin konkordato önerisi şöyledir;…………. 5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı […]
Continue reading…

 

Mirasta iade dava dilekçesi

………………. … ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONUSU : Murisin davalıya yapmış olduğu …………..-TL’nin iadesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilimin babası ……………., ../…/……. tarihinde ölmüştür. 2. Muris ölmeden hemen önce diğer mirasçılardan davalı ………………,…………………….-TL bağışta bulunmuştur. Bu durumu müvekkilim henüz öğrenmiş bulunmaktadır. Murisin davalıya böyle bir bağış yapmasında hiçi […]
Continue reading…

 

Kat malikleri kurul kararının iptali

……………….. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DAVACI : VEKİLİ : DAVALILAR : KONUSU : Kat malikleri kurulu kararının iptali talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim, …………… İli, …………… İlçesi, ………….Mahallesi, …………………….. Sokakta ……… ada ve ……….. parsel nolu apartmanın maliklerinden biridir. 2. Kat malikleri kurulu, …../…./…… gün ve ……../…… sayılı kararıyla ayartmanın bahçesine bir havuz yaptırma […]
Continue reading…

 

Mirasta tereke tespiti talebi

………………SULH HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACI VEKİLİ : DAVALILAR : 1 DAVA KONUSU : Tereke tespiti talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Müvekkilim ……………………….’in babası ………………, …/…./…….. tarihinde vefaat etmiş ve geriye mirasçı olarak ta müvekkilim ………………………………… ile annesi ……………………….ve Kardeşi …………………….. kalmıştır. 2. Bilindiği üzere müvekkilimi babası olan …………………………… kamuoyunun da tanıdığı üzere tüm Türkiye […]
Continue reading…

 

Kasada belge saklanması talebi

……………. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE Mahkememize ait …………… Esas sayılı dosyaya konulmak üzere davalı …………… tarafından verilmiş bulunan …/…/…….. tarihli ve davacı; ……………….. tarafından imzalanıp düzenlenmiş ………………………) borç senedi Mahkememiz kasası bulunmadığından Mahkemeniz kasasında muhafaza edilmek suretiyle ilişikte gönderilmiştir. Gereğini rica ederim. ……/……/……… Hakim NOT : …………………..) borç senedi ekte sunulmuştur.
Continue reading…

 

Miras reddinin tescili

……… SULH HUKUK MAHKEMESİNE DAVACILAR /veya DAVACI: VEKİLLERİ : DAVALI : Hasımsız. KONU : Müvekkillerin tümü için Mirasın Reddinin Tescili istemidir. AÇIKLAMALAR : 1) Yukarıda 1.sırada belirtilen …………….’in oğlu, diğerlerinin kardeşi ……. D.lu ……………, ……. T.de vefat etmiştir. Müteveffa …….., bekar ve çocuksuz olarak vefat etmiştir. Babasının vefatı daha öncedendir. Geriye yasal mirasçı olarak davacılar […]
Continue reading…