Konkordato alacak kaydı

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ’NE BEYANDA BULUNAN : (Alacaklı) VEKİLİ : BORÇLU : Yukarıda ismi belirtilmiş ve hakkında konkordato mühleti verilmiş olan borçludan müvekkilimin ………………………… tutarında alacağı bulunmaktadır. Müvekkilimin alacağının kaydedilmesini ve ilgili işlemler için yukarıdaki adresimize bildirim yapılmasını vekaleten saygıyla talep ederim. …/…/… Alacaklı Vekili
Devamı…

 

Kredi kartı aidatı iade başvuru dilekçesi

……………………………BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE Bankanızın ……………………tarihinden beri ……………………………… nolu kredi kartı kullanıcısıyım. Bankanız tarafından hiçbir hizmet karşılığı olmaksızın, kredi kartı aidat bedeli olarak …… TL hesap dökümüme yansıtılmakta ve şahsımdan tahsil edilmektedir. 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un “Sözleşmedeki Haksız Şartlar” başlıklı 6. maddesine ve 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları […]
Devamı…

 

Sicil müdürlüğünden sicil dosyası ve tebliğ tarihi istenmesi

………… TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ’NE İLGİ : Mahkememizde görülmekte olan ………………/… Esas sayılı Ticaret Sicil Müdürlüğü kararına itiraz davasında alınan arakarar. Davacı …………… Anonim Şirketi vekili tarafından Ticaret sicil Müdürlüğü kararına itiraz nedeniyle açılan davada yapılan duruşması sırasında alınan ara karar gereğince; Davacı Şirkete ait sicil dosyasının gönderilmesi ve Memurluğunuz kararına itiraz edilmesi yüzünden kararın adı […]
Devamı…

 

Süre tutum dilekçesi

NOT:  uygulamada müddeti muhafaza olarak bilinen kurum 2494 sayılı kanun ile ortadan kaldırılmıştır . YARGITAY ( ) HUKUK DAİRESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA Gönderilmek Üzere ……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DOSYA NO : TEMYİZ EDEN DAVALI : VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONU : Süre tutum dilekçemizdir. AÇIKLAMALAR : 1-Yerel Mahkeme tarafından ……. Esas No ile görülmekte […]
Devamı…

 

35. Maddeye göre tebligat talebi dilekçe

…… İCRA DAİRESİ’NE DOSYA NO : ../../..               İlama dayalı yukarıda esas numarası verilen dosyamıza ilişkin borçlu ….’ya yapılan ve bila tebliğ iade edilen İcra emrinin İcra emri’nin Tebligat Kanunu md.35’e göre tebliğine karar verilmesini saygılamızla vekaleten arz ederiz.   ALACAKLI VEKİLİ Av.    
Devamı…

 

Taahhüd nedeniyle tahliye

……. SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……. DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : KONU : Taahhüt Nedeniyle Tahliye DAVA DEĞERİ : Senelik Kira Bedeli ……. AÇIKLAMALAR : 1-Davalı Müvekkilimize ait olan ……. adresindeki büroda ……. başlangıç tarihli yazılı kira sözleşmesi ile ……. kira ödeyerek kiracı olarak oturmaktadır. 2-Yaklaşık 4 yıldır oturmakta olduğu büroyu, son dönem başından sonra tamamen […]
Devamı…

 

İflas müdürlüğünden bilgi istenmesi

……….. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNE İLGİ : ………. Cumhuriyet Başsavcılığı ……./… Dosyası. Müdürlüğünüzün ……………/… esas sayılı dosyasında iflas işlemleri yapılan …………………….. AŞ. Yönetim Kurulu üyelerinden …………………’ın dosyası incelenerek; Şahsın, Nüfus cüzdanı örneği ile, kayıtlı adreslerinin ev ve iş yeri olarak acele bildirilmesi rica olunur. ……/……/.… Cumhuriyet Başsavcısı
Devamı…