Tahliye talebi

……….… ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DOSYA NO : ……… Asliye Ceza Mahkemesi 200../… Esas. TAHLİYE TALEBİNDE BULUNAN (SANIK) : . . VEKİLİ : Av. . . DAVACI : K.H. SUÇ : Tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüm ve yaralanmaya sebebiyet vermek. SUÇ TARİHİ : …/…/……. TUTUKLAMA TARİHİ : ../…./……. TALEP KONUSU : Sanığın tahliyesine karar […]
Devamını Oku…

 

Ek süre talebi

….. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA ESAS NO : DURUŞMA GÜNÜ : SÜRE UZATIMI İSTEYEN DAVALI : . VEKİLİ : DAVACI : VEKİLİ : KONUSU : Davaya yanıt ve ilk itirazlarımız için, HMK’nun 127. Maddesi gereğince süre verilmesi dileğidir. AÇIKLAMALAR : Mahkemenizde ………….. Esas Sayılı Dosyasında görülmekte olan davada, davalılardan …………. Ticaret Limited Şirketi’nin vekiliyim. […]
Devamını Oku…

 

Karar düzeltme örneği

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA SUNULMAK ÜZERE …………… AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA NO : ………. KARAR DÜZELTME İSTEYEN SANIKI : . VEKİLİ : . KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1. ……….. Ağır Ceza Mh. …….. E. ……….. K.s. …./…./…… tarihli kararı ile neticeten müvekkilim ……………..’e …..sene …… ay …… gün hapis ve …………………TL ağır para cezası […]
Devamını Oku…

 

Sanığın müşahade altına alınması talebi

……….. SULH CEZA HAKİMLİĞİ’NE Hırsızlık suçundan sanık ……………….’nın ………. Devlet Hastanesi sinir hastalıkları uzmanının …../…./…… tarih ve ………/…sayılı raporun ile müşahede altına alınmasına lüzum görülmüş olduğundan Ceza Muhakemeleri Usul Kanununun 74. maddesi gereğince sanığın Adli Tıp Müessesesinde müşahede altına alınmasına karar verilmesi talep olunur. ……/……/….. Cumhuriyet Başsavcısı
Devamını Oku…

 

Sahte evrak davasında temyiz

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA GÖNDERİLMEK ÜZERE ( …. ) AĞIR CEZA MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA …………. DOSYA ESAS NO. : ……… TEMYİZ SEBEPLERİNİ SUNAN (SANIK) : . VEKİLİ : Av. . . DAVACI : Kamu Hukuku MÜDAHİL : …………… A.Ş. Genel Müdürlüğü VEKİLİ : Av. . MÜSNET SUÇ : Sahte Evrak Tanzimi MÜSNET SUÇ TARİHİ : …./…/…/…-…/../…-…/…/…. […]
Devamını Oku…

 

Sanık beyanı örneği

………. …ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE, DOSYA NO : ……….. BEYANDA BULUNAN SANIK : . . SANIK VEKİLİ : . . BEYANLARIMIZ : 1. Müvekkilim şirket aleyhine mahkemenizde 1567 s.k.3/b-c m.lerine muhalefetten dolayı dava açılmıştır. 2. Müvekkilim şirket daha önce ………… de yerleşik iken ekte sunduğumuz Ticaret Sicili Gazetesi örneğinden de görüleceği üzere …./…../…… tarihinden itibaren […]
Devamını Oku…

 

Yargıtay cumhuriyet başsavcılığına itiraz talebi

YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA DOSYA NO : / Esas – / Karar YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZINI TALEP EDEN SANIK : VEKİLİ : İTİRAZ EDİLMESİ İSTENEN KARAR :…..Ceza Mahkemesi’nce verilen // tarih,/Esas -/karar sayılı mahkumiyet hükmünü onayan Yargıtay . Ceza dairesinin //tarih ve/Karar sayılı kararı. A Ç I K L A M A L A R : […]
Devamını Oku…