Konkordato Davasına Müdahil Olma Talep Dilekçesi

ANKARA 1.  ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NE (ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA) DOSYA NO                         : 2018/   ESAS MÜDAHİL OLMA TALEBİNDE BULUNAN   :    VEKİLİ                                  : AV.  KONU                                  : Davaya Müdahil Olma Talebimizden İbarettir. AÇIKLAMALAR                 : Yukarıda esas numarası yazılı dosyada ekli... Devamını Oku...

 

Konkordato Başvurusu İçin Dilekçe Örneği

İCRA TETKİK MERCİİ  HAKİMLİĞİ’NE KONKORDATO MÜHLETİ İSTEYEN             : VEKİLİ                 : KONUSU              :Konkordato mühleti verilmesi talebidir. AÇIKLAMALAR   : 1-(  hangi tarihten beri ne iş yaptığı) 2-(niye ödeme zorluğu içine düştüğü) 3- bütün iyi niyetine ve dürüstlüğüne rağmen borçlarını zamanında ve tam olarak ödeyemez duruma düşmüştür. 4-Şirketimizin konkordato önerisi şöyledir;…………. 5-Ekli olarak sunduğumuz defter kayıtlarından da anlaşılacağı üzere şirketimizin  bütün defter ve işlemleri usul ve yasaya uygundur. HUKUKİ SEBEBLER  :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili... Devamını Oku...

 

Kamulaştırmada ferağa icrar dilekçesi

…………… …. ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : DAVACILAR VEKİLİ : DAVALI : DAVA KONUSU : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 6. maddesi “c” bendine göre kamulaştırılan davalıya ait taşınmazın, aynı kanunun 17. maddesi gereğince müvekkilim idare adına tesciline karar verilmesi ile bu kararın tapu sicil müdürlüğüne bildirilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. ……………………. İlçesi, ……………. sınırları içinde bulunan ve ……………… Üniversitesi Rektörlüğünün …./…./….tarih, ……………………….. sayılı kararı ile onanan ………… Üniversitesi Kampus Alanı kapsamında bulunun …… parsel, Müvekkilim Üniversite tarafından 2942 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde Takdir Komisyonunca takdir edilen bedel üzerinden kamulaştırılmıştır. 2. Kamulaştırma bedeli... Devamını Oku...

 

Karar düzeltme (Yargıtay) örneği

YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE ÇORUM  301.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE DOSYA NO : KARAR DÜZELTME TALEBİNDE BULUNAN : VEKİLİ : DAVALI : VEKİLİ : K O N U : Yargıtay .Dairesinin 2001/ Esas ve 2001/ sayılı kararının Düzeltilerek Kaldırılması ve mahkeme kararının bozulması talebinden ibarettir. KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1- Sayın Dairenin Onama kararında davacı olarak tanıklar için yolluk ve davetiye giderlerinin yatırılmaması ve bu konunun kamu düzeniyle ilgili bulunduğu, bu yükümlülük yerine getirilmediği için mahkeme kararının onandığı belirtilmektedir. 2- Ancak tarafımızdan kaleme alınan Temyiz dilekçesinde bu konuda bir ihtilafın olmadığı fakat tarafların mevcut dinlenen tanıklarının beyanlarından da anlaşılacağı üzere evlilik birlikteliğinin bir daha kurulamayacak şekilde sarsıldığı, tarafların bir arada yaşamasının mümkün olmadığı,... Devamını Oku...

 

Karar düzeltme dilekçesi (danıştay)

DANIŞTAY …DAİRE BAŞKANLIĞI’NA SUNULMAK ÜZERE ……….. …İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA, DOSYA NO : …../…… KARAR DÜZELTME İSTEYEN DAVACI : . . DAVACI VEKİLİ : Av. . . DAVALI : …… Büyükşehir Belediye …… DAVALI VEKİLİ : Av….. . KARAR DÜZELTME NEDENLERİ : 1. ……… İdare Mh. …./….. E. …../….. K.s …/…./….. tarihli kararı ile müvekkillerim tarafından açılan kamulaştırma kararının iptaline dair davanın reddine karar verilmiş, bu karar dairenizin …/…./……. gün …../……. E. …../…… K.s. ilamı ile onanmış ise de, temyiz nedenlerimizden hiç birisi irdelenmeden ve karşılanmadan verilen karar usul ve yasaya aykırıdır. Kamulaştırma işlemi temelinden sakattır. 2. Daha önceki bilirkişi raporlarında da açıkça yazıldığı gibi kamulaştırma kararı müvekkilim ………….’e tebliğ edilmemiştir. Bu husus mahkemenin gözünden... Devamını Oku...

 

Karşılıksız çek keşide için şikayet

…………… CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA ŞİKAYETÇİ : . . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız Çek Keşide Etmek Suretiyle 3167 Sayılı Kanuna Muhalefet SUÇ TARİHİ : ../…/….. ve …/../…… TALEP KONUSU : Karşılıksız çek keşide etmek suçunu işleyen Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak kamu davası açılmasına karar verilmesi talebinden ibarettir. OLAYLAR : 1. Sanık, şikayetçi müvekkilim toplam ……………………. TL.- (………..) meblağlı -……- adet çek keşide ederek vermiştir. 2. Müvekkilim tarafından söz konusu çekler, bedelinin tahsili için kanuni süresi içerisinde muhatap bankaya ibraz edildiğinde karşılığının bulunmadığı anlaşılmış ve gerekli işlem yaptırılarak karşılıksız şerhi çek arkasına işlenmiştir. 3. Çekin karşılıksız çıkmasını müteakip sanıkla irtibat kuran müvekkilim, çek bedelini ödemesi hususunda sanığı... Devamını Oku...

 

Şikayetten vazgeçme Karşılıksız çek keşide etmek

(…..) ASLİYE CEZA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE ……………. DOSYA ESAS NO. : ……… MÜŞTEKİ : . VEKİLİ : . . SANIK : . SUÇ : Karşılıksız çek keşide etmek T.KONUSU : Şikayetimizden vazgeçtiğimizi bildiriyoruz. AÇIKLAMALAR : 1 Sanık Mahkemenizin ………… Esas, ……….. sayılı kararı ile hapis cezasına mahkum olmuştur. 2 Sanık, borcunu şikayetten sonra vekil edene ödemesi nedeni ile daha önceki şikayetimizden feragat ediyorum. Belirtilen nedenle sanık hakkındaki cezanın düşürülmesini diliyorum. SONUÇ : Belirtilen nedenlerden ötürü şikayetimizden ve özel hukuktan doğan şahsi haklarımdan, vekil eden adına saygı ile vazgeçiyorum. …./…./……. Müşteki: … Vekili: Av. . EK: A (Vekaletname fotokopisi)... Devamını Oku...